معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 

- نام و نام خانوادگی: فرید نجفی

- رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

- مرتبه علمی: استاد

- پروفایل پژوهشی