- اولین وبینار روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 7  بهمن ماه 1399 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- کارگاه آموزشی«ایجاد و اصلاح پروفایل‌های علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی  در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس» در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- کارگاه آموزشی«ایجاد و اصلاح پروفایل‌های علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی  در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس» در تاریخ 7 بهمن ماه 1398 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- کارگاه آموزشی«ایجاد و اصلاح پروفایل‌های علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی  در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس» در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نهمین همایش ملی رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور 17 و 18 مهرماه 1398 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

- هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 17 دی­ماه  1397 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نهمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه آمایشی 9 کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1396

- اولین کارگاه علم سنجی در منطقه آمایشی 6 کشور در روز های 16 و 17 آبان ماه سال 1395

- دومین کارگاه علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی همدان منطقه آمایشی 3 کشور در روز های 1 و 2 دی ماه سال 1395

- سومین کارگاه علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان منطقه آمایشی 8 کشور در روز های 15 و 16 دی ماه سال 1395

- چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران منطقه آمایشی 1 کشور در روز های 29 و 30 دی ماه سال 1395

- پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه آمایشی 5 کشور در روزهای 16 و 17 بهمن سال 1395

- ششمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز منطقه آمایشی 4 کشور در روزهای 27 و 28 بهمن  سال 1395

- هفتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در  منطقه آمایشی 2 کشور در روزهای 17 و 18 اسفند  سال 1395

- هشتمین کارگاه پیشرفته علم سنجی در دانشگاه علوم پزشکی یزد منطقه آمایشی 7 کشور در روزهای 22 و 23 اسفند سال 1395

- همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 1394 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- همایش معرفی ابزارهای جدید تولید و سنجش علم و بررسی جایگاه پژوهشی ایران  در سال 1393 به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- همایش مدیران علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور معاون تحقیقات و فناوری در سال 1393  به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اخبار مرتبط

آرشیو