گزارش های علم سنجی پژوهشگران

- فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه March سال ۲۰۱۸ میلادی

فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه March سال ۲۰۱۷ میلادی

فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه May سال ۲۰۱۶ میلادی

 

گزارش های رتبه بندی دانشگاه ها

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۲۰ براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۹ براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۸ براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۷ براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۶ براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی سال ۲۰۱۸ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی سال ۲۰۱۷ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی سال ۲۰۱۶ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در ژانویه ۲۰۲۰ 

- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۹ 

- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۸  

- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۷

 

گزارش های علم سنجی مجلات علمی

- مجلات Q1 سال ۲۰۱۷ پایگاه اسکوپوس براساس شاخص SJR

- رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر IF 2017

- جدول مقایسه ای Impact Facttor 2019 مجلات علوم پزشکی کشور  

 

اخبار مرتبط

آرشیو