معرفی وتاریخچه 

 

شبکه های تحقیقات علوم پزشکی به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی برنوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی به منظور سیاستگذاری و حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شوند.

تعریف

شبکه های تحقیقاتی مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی و صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی می باشند که با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در یک مجموعه گرد هم می آیند.

 

رسالت شبکه های تحقیقاتی

ساماندهی، هدفمند نمودن و همکاری سازمان یافته بین واحدهای هم راستا در حوزه علوم پزشکی و سیاستگذاری، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با رویکرد کاهش بار بیماری ها به منظور ارتقا سلامت جامعه.

 

تاریخچه شبکه های تحقیقاتی

- تاسیس اولین شبکه تحقیقاتی در سال 1379 به نام شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی

- الزام قانونی از سال 1384

- افزایش تعداد شبکه ها به 11 شبکه تا سال 1386

- تصویب ساختار اساسنامه در شورای گسترش در آبان 89

- راه اندازی 2شبکه تحقیقاتی جدید در سال95

- راه اندازی 2شبکه تحقیقاتی جدید در سال97

- راه اندازی 1شبکه تحقیقاتی جدید در سال98

 تعداد شبکه ها در حال حاضر25شبکه می باشد.

 

اهداف شبکه های تحقیقات علوم پزشکی

هدف کلی 

توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز

اهداف اختصاصی

- ارائه راهکار یا راه حل مشکلات مربوط به نظام سلامت 

- تعیین اولویت های تحقیقاتی کلان در سطح ملی و منطقه ای

- هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی  

- ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان 

- ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با استفاده بهینه از منابع (اطلاعات، افراد، امکانات و تجهیزات)موجود در مراکز تحقیقاتی عضو 

- افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه 

- ایجاد ارتباطات و تقویت همکاریهای علمی  بین المللی در حوزه مربوطه

- تقویت ارتباط با صنعت

 

وظایف شبکه های تحقیقات علوم پزشکی

- تلاش در جهت عضو گیری فعال و جلب مشارکت تمامی ذینفعان

- رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برآورد فاصله تا وضعیت مطلوب

- تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت

- هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی شبکه

- تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها

- پیش بینی اختصاص بودجه به هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن

- ایجاد و تقویت ارتباط اعضا و اشتراک گذاری اطلاعات مبتنی برفناوری اطلاعات

- ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات

- تهیه و تدوین دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان

- تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف

- جذب بودجه از منابع و فرصتهای موجود

- جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی

- اتخاذ استراتژیهای خاص در خصوص جلب کمک حوزه صنعت به شبکه ها

- همگرا نمودن کلیه امکانات ، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبکه

 

ارکان شبکه

هیأت مؤسس

مجمع عمومی

شورای راهبردی

رئیس شبکه

 شورای پژوهشی- آموزشی

 دبیرخانه

 

تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای راهبردی و رئیس شبکه های تحقیقات علوم پزشکی

 بر اساس اساسنامه شبکه های تحقیقاتی، مجمع عمومی یکی از ارکان شبکه های تحقیقات علوم پزشکی می باشد و مهمترین زیرساخت فعالیت شبکه تحقیقات محسوب می گردد. جلسا ت مجمع عمومی حداقل سالی یکبار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل و رسمیت می یابد.

 وظایف مجمع عمومی شبکه شامل موارد زیر می باشد:

- انتخاب اعضای شورای راهبردی

- دریافت پیشنهادات ، تصویب برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها

- استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه های سال آینده

- تدوین و تصویب سیاست های کلان شبکه با توجه به رسالت آن   

لازم به تاکید است که برگزاری تمامی جلسات مجمع عمومی  از اهمیت برخوردار می باشد ولی برگزاری این جلسات در موارد زیر به علت انتخاب اعضای شورای راهبردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است  :

اولین جلسه مجمع در شبکه هایی که در بدو  تاسیس می باشند .

شبکه های موجود  که زمان حکم رئیس و اعضای شورای راهبردی به اتمام رسیده است.

 

شورای راهبردی

 انتخاب اعضای شورای راهبردی در مجمع عمومی 

حداکثر 15 نماینده متشکل از:

افراد حقیقی

نماینده واحد ها و سازمان های حقوقی

حداقل دو سوم اعضا حقوقی و یک سوم اعضا حقیقی

حکم اعضای شورای راهبردی توسط معاون محترم تحقیقات و فن آوری صادر خواهد شد. 

 

وظایف شورای راهبردی

- تهیه و تدوین برنامه راهبردی

- تعیین اولویتهای تحقیقاتی در راستای ماموریت اصلی شبکه

- تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه

- تدوین سیاست های تأمین و جذب منابع مالی و اداری(داخلی و خارجی) در راستای خود اتکایی

- نظارت بر تکمیل و به روز رسانی اطلاعات بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز شبکه

- پیشنهاد و انتخاب رئیس شبکه

- نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه

- تدوین آیین نامه های داخلی

- انتخاب اعضای شورای پژوهشی - آموزشی

     

    فرم تاسیس شبکه های تحقیقات

 

     اساسنامه شبکه های تحقیقات

 

     راهنمای تشکیل مجمع عمومی

 

     ارزیابی شبکه های تحقیقاتی 

 

 لیست شبکه های تحقیقات علوم پزشکی مصوب شورای گسترش دانشگاه ها

 

ردیف

نام شبکه تحقیقات

سال تاسیس

آدرس اینترنتی

1

پزشکی مولکولی

1379

http://irmolmednet.ir

2

بیوتکنولوژی پزشکی

1380

http://mbn.ir

3

علوم دارویی

1384

در دست طراحی

4

سرطان

1385

در دست طراحی

5

سلامت روان

1385

http://mhrn.net

6

بیماریهای چشم

1385

 

در دست طراحی

7

پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

1389

 

در دست طراحی

8

پوکی استخوان

1389

http://emri.tums.ac.ir/OsteoNet

9

دیابت

1389

http://emri.tums.ac.ir/DMNet

10

لیشمانیوز

1389

در دست طراحی

11

هپاتیت

1389

https://hep.ir

12

بیماریهای قلب و عروق

1390

http://heart-net.ir/

13

بیماریهای تنفسی

1390

در دست طراحی

14

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1390

در دست طراحی

15

بیماریهای روماتیسمی و مقصلی

1390

در دست طراحی

16

نانو فن آوری پزشکی

1390

در دست طراحی

17

بهداشت محیط

1390

در دست طراحی

18

ضایعات نخاعی

1390

در دست طراحی

19

لیزر در پزشکی

1390

http://lasernet.sbmu.ac.ir

20

اخلاق پزشکی

1390

در دست طراحی

21

پرستاری

1395

http://nursingnet.iums.ac.ir

22

کوهورت

1395

http://irancohorts.ir

23

بیماریهای نوپدید و بازپدید

1397

در دست طراحی

24

بیماریهای ویروسی

1397

در دست طراحی

25

سلامت غذا و تغذیه

1398

در دست طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو