معاونت برنامه ریزی پژوهش                     معاونت نظارت وارزشیابی                   دبیرخانه جشنواره رازی   

                                کارگروه صدور مجوز گردهمایی بین المللی                گروه دکترای پژوهش محور       

                                       

 معرفی 

    مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات یکی از دفاتر معاونت تحقیقات و فناوری است که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت تاسیس و توسعه و همچنین نظارت و ارزشیابی ساختارهای پژوهشی(دولتی و غیردولتی) ذیل دانشگاه علوم پزشکی شامل مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، پژوهشگاه، شبکه های تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانی را بر عهده دارد.

 

اهداف مرکز

 - حمایت از توسعه زیرساخت‌های پژوهش

 - بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات

 - توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی     

                                                                                                                                                                                

شرح وظایف

- تدوین سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها در زمینه توسعه پژوهشهای مرتبط با علوم پزشکی

- تدوین سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها در زمینه بهبود فرایند تولید و نشر علم و کاربری فناوریهای نوین

- تدوین سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها درخصوص کاربری نتایج پژوهشها در صنعت

- تدوین سیاستها، خط مشی ها و برنامه ها در زمینه تشکیل و تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی

- تدوین برنامه ها درخصوص برقراری و گسترش ارتباطات و همکاریهای بین المللی در امر پژوهش

- تعیین و اعلام اولویتهای تحقیقات سلامت در سطح کلان ملی با همکاری واحدهای ذیربط

- برنامه ریزی و جهت دهی نظام پژوهشی به انجام پژوهش درزمینه اولویتهای تحقیقاتی کشور

- برنامه ریزی در جهت تشویق پژوهشگران، مدیران و کارکنان در زمینه حل مشکلات سلامت کشور

- برنامه ریزی در خصوص توسعه، ارتقاء و حمایت از تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه

- هدایت، هماهنگی و مشارکت در اجرای پروژه های ملی

- مطالعه و برنامه ریزی راهکارهای مناسب جهت حمایت و جذب پژوهشگران خلاق

- تدوین و بازنگری مستمر ضوابط و آئین نامه های تاسیس ساختارهای تحقیقاتی درحوزه علوم پزشکی 

- ‌اتعقاد تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی با مراکز علمی معتبر جهانی و برنامه ریزی در جهت اجرای مفاد آنها

- هماهنگی، برنامه ریزی و حمایت از برگزاری نشستها و همایشها در خصوص نشر نتایج پژوهشها

- ایجاد ارتباط و ارتقاء سطح همکاریهای بین محققین، مراکز و شبکه های تحقیقاتی داخلی/ خارجی

- حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیت کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور

- هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور

- ارزیابی ابداعات و اختراعات محققین و مخترعین علوم پزشکی

- بررسی و پیشنهاد اصلاحی قوانین و مقررات مربوط به نظام تحقیقات به مراجع ذیربط و پیگیری آنها

- همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی محقق

- تقویت و گسترش مراکز ارائه دوره های فرصتهای  مطالعاتی داخل کشور

- تهیه محتوای آموزشی کارگاههای توانمند سازی با همکاری دانشگاهها و واحدهای ذیربط وزارتخانه

- برنامه ریزی درخصوص تدوین دستورالعملها و شیوه نامه ها و تعیین معیارها و شاخصهای ارزشیابی نظام تحقیقات سلامت

- تدوین سیاستها،و برنامه ریزی در زمینه  نظارت و ارزشیابی نظام تحقیقات سلامت

- نظارت، پایش و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت  تحقیقاتی مراکز پژوهشی، دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

- تهیه و انتشار نتایج ارزشیابی مراکز پژوهشی، دانشگاهها/دانشکده ها و نظام تحقیقات سلامت کشور

- برگزاری سالیانه جشنواره رازی بمنظور توسعه، تشویق و ارتقاء پژوهشگران حوزه سلامت و علوم پزشکی

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو