گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی: فعالیت‌های این گروه در زمینه انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان حوزه فناوری سلامت را در هر دو سطح وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط برون بخشی می‌باشد. همچنین بررسی، ارزشیابی و تعیین سیاست‌های مناسب در مسیر توسعه فناوری و یا طرح‌ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیتهای فوق را عهده دار می‌باشد .

 • تهیه و جمع‌آوری، بررسی، تدوین و تصویب  سیاستها و برنا مه های فناوری سلامت در هر سال با توجه به پیشنهادات واصله از سایر گروهها، حوزه‌ها و دانشگاهها و با توجه و انطباق  با قوانین بالادستی
 • انجام فعالیت های مطالعاتی جهت تعیین  وضعیت فناوری سلامت و ظرفیتها و استعدادهای موجود بالقوه و بالفعل  در کشور (آمایش سرزمین در حوزه فناوری سلامت)
 • تعیین اولویت های فناوری سلامت در کشور باتوجه به آمایش سرزمین
 • انجام فعالیتهای مطالعاتی جهت بررسی وضعیت فناوری سلامت در منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و دنیا
 • تعیین شاخص های فناوری سلامت . همکاری در پایش و ارزشیابی فناوری سلامت  در کشور
 •  نظارت و کنترل بر وضعیت   فناوری سلامت در کشور و بررسی میزان تطابق فعالیت ها با سیاستها و برنامه ها
 • بررسی، تدوین و بازنگری آئین نامه ها، قوانین موجود در ارتباط با فناوری
 • اخذ،تجمیع، تدوین  و تهیه گزارش عملکرد سالیانه دفتر فناوری سلامت جهت ارائه به معاونت محترم تحقیقات و فناوری
 • توانمند سازی و آموزش کلیه رده های نیروی انسانی  مرتبط به فناوری سلامت در سطح کشور
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت یا برگزاری گردهمایی ها، نمایشگاهها و...در حوزه فناوری سلامت
 • هماهنگی در راه اندازی و ارتقای سامانه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و...

اخبار مرتبط

آرشیو