لیست وب­سایت کتابخانه­‌های بیمارستانی دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

نام دانشگاه/ دانشکده

ردیف

کتابخانه‌‌‌ بیمارستانی

شماره تماس

آبادان

1

طالقانی

061-53361003-6

2

ولیعصر(عج) خرمشهر

061 -53544801

داخلی 333

3

شهید بهشتی

061 -53323094-5

53329400-1

اراک

4

امیر المومنین (ع)

10- 34173601-086

داخلی 2333

5

امیرکبیر

086-33134715

داخلی 251

6

آیت اله طالقانی(اختصاصی زنان)

32776063 -086

داخلی  2234

7

ولیعصر(عج)

8 -32222003 -086

داخلی 2231

8

آیت اله خوانساری(اختصاصی خون و انکولوژی)

4- 33675000 -086

داخلی 242

اردبیل

9

امام خمینی (ره)

045-33251401

داخلی ۲۲۲۸

10

علوی

045-33248888

داخلی 256

11

بوعلی

045-33252252   

12

امام رضا (ع)

۳۳۷۳۳۰۸۵-۰۴۵

13

فاطمی

۳۳۲۳۲۵۲۰-۰۴۵

داخلی ۳۰۱

ارومیه

14

امام خمینی (ره)

044-31988296

15

رازی

044-32722930

داخلی 252

16

آیت اله طالقانی

044-31996284

17

سید الشهداء (ع)

044-32375907-16

18

شهید مطهری

044-32237080

اسدآباد

19

قائم (عج)

081-33132012

اسفراین

20

امام خمینی (ره)

058-31550634

اصفهان

21

الزهرا(ع)

031-۳۸۲۲۲۵۷۹

22

امام حسین (ع)

۰۳۱-۳۳۸۶۶۲۶۶

داخلی ۲۲۲۷

23

شهید بهشتی

031-۳۲۳۶۷۰۰۱   

داخلی ۲۲۳۱

24

قلب شهید چمران

031-۳۲۶۰۰۹۶۱

داخلی ۲۷۰

25

امام موسی کاظم (ع)

031-۳۳۴۵۷۶۷۰ 

داخلی۱۲۸

26

امید(سیدالشهدا)

۰۳۱-۳۲۳۵۰۲۱۰-6

27

امین

۰۳۱-۳۱۱۲۲۲۴۵

 ۰۳۱-۳۱۱۲۲۴۷۱

28

فیض

031-۳۴۴۵۲۰۳۱

داخلی ۱۳۳

29

آیت اله کاشانی

031-۳۲۳۳۰۰۹۱ 

داخلی ۲۳۹۰

30

نور و علی اصغر(خورشید)

۳۲۲۲۲۱۲۷-۰۳۱   

داخلی۲۴۴۰

البرز

31

شهید رجایی

34552001-3 داخلی 399

32

شهید مدنی

026-34427001

33

امام علی (ع)

026-32527576

34

کمالی

 

اهواز

35

طالقانی

061-35540255

داخلی 2002-2001 

36

امام خمینی (ره)

32216508-061

37

رازی

-33335935061

38

ابوذر

061-34443050-52

39

گلستان اهواز

061-33204524

40

بقائی 2

33500410-061
داخلی 1256

ایران

41

مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

۶۴۳۵۲۳۹۲

42

حضرت فاطمه (س)

۸۸۵۵۴۰۸۰

43

کودکان حضرت علی اصغر(ع)

۲۳۰۴۶۲۵۲

44

شهید مطهری

۸۸۷۷۰۰۳۱

45

شهدای هفتم تیر

۵۵۲۲۸۵۸۱

46

مرکز روانپزشکی ایران

44503395

47

فیروزگر

۸۲۱۴۱۳۵۳

48

فیروزآبادی

۵۱۰۴۸

49

اکبر آبادی

۸۶۷۰۱

50

هاشمی نژاد

8116- داخلی 328

51

شفا یحیائیان

۲۵۶- ۳۳۵۴۲۰۰۰

ایرانشهر

52

خاتم الانبیاء (ص(

۰۵۴-۳۷۲۱۰۴۸۳

53

ایران

۰۵۴-۳۷۲۱۲۴۶۰

ایلام

54

امام خمینی (ره(

084-33334500

55

شهید مصطفی خمینی

٠٨٤-٣٣٣٣٨٢٢٨

بابل

56

آیت اله روحانی

011-32238301-4205

57

کودکان امیر کلا

011-32354951-3

داخلی 151

58

شهید یحیی نژاد

011-32223594

59

شهید بهشتی

011-32252071

60

مرکز ناباروری فاطمه الزهرا(س)

011-32274481

داخلی117

بم

61

پاستور

034-44319431

بهبهان

62

فریده بهبهانی

061-52722072

بوشهر

63

شهدای خلیج فارس

077-33455374-79      

داخلی 1470

64

تخصصی قلب

077- 33328805-

داخلی 19

بیرجند

65

ولیعصر(عج)

۳۱۶۲۲۰۳۴ -۰۵۶

66

شهدای قائن

-

67

رازی

۳۱۶۲۶۴۷۱ -۰۵۶

68

امام رضا (ع)

۳۱۶۲۴۴۸۰ -۰۵۶

تبریز

69

الزهرا (س)

041-35566449

70

شهید مدنی تبریز

041-33373900

71

شهدا تبریز

041-33893336

72

طالقانی

041-34424421-5

73

کودکان

 041-35262251-9

داخلی 329  

74

رازی

041-33804486

داخلی 262

75

سینا

041-35498101-6

76

نیکوکاری

۰۴۱-۳۳۶۵۷۷۳۳۶

77

امام رضا (ع)

041- 33347054
 داخلی :5111 و 5010

تربت جام

78

بیمارستان سجادیه

051-52547291

تربت حیدریه

79

نهم دی

051-52226016  

داخلی 366

تهران

80

جامع بانوان آرش

77883288

داخلی 2246

81

رازی

55630174

82

فارابی

۱۴-۵۵۴۰۰۰۰۳

83

امیر اعلم

 

84

بهارلو

55658500

داخلی 215

85

بهرامی

73013000

86

سینا

63121239

87

دکتر شریعتی

840090-1000

88

ضیائیان

۵۵۱۳۱۳۶۳

89

مرکز قلب تهران

88029600

90

مرکز طبی کودکان

 

91

امام خمینی (ره)

61192317

جهرم

92

استاد مطهری

۵۴۳۳۳۰۰۱071-

   داخلی ۲۲۰

93

پیمانیه

۵۴۲۳۰۰۰۹071-

جیرفت

94

امام خمینی (ره)

034-43312812

خراسان شمالی (بجنورد)

95

امام حسن(ع)

058-31510000

96

امام علی (ع)

085-32296974

97

بنت الهدی

058-32236551

داخلی 156

خمین

98

امام خمینی (ره)

۴۶۳۳۲۲۱۱086-

دزفول

99

دکتر گنجویان

061-42422040 

داخلی 313

رفسنجان

100

حضرت علی ابن ابیطالب (ع(

034-34280001-6

101

مرادی

034-34260080

102

نیک نفس

034-34259040

زابل

103

امیر المومنین (ع)

054-32295120-125

داخلی 377

زاهدان

104

روانپزشکی بهاران

054 - 33513777 - 9

105

علی ابن ابیطالب (ع(

 

106

بوعلی

054-33228101

107

چشم پزشکی الزهرا (س(

054-33219915

108

خاتم الانبیاء (ص(

054-332230013

زنجان

109

موسوی


024-33131052

110

ولیعصر(عج(

-33023202024

111

شهید بهشتی

۰۲۴-۳۳۵۳۴۵۰۰

ساوه

112

شهید مدرس

086-42223026

سبزوار

113

محمد واسعی

-44014039051

114

امداد شهید بهشتی

-44640115051

115

حشمتیه

-44011668051

116

شهیدان مبینی

-44243233051

سمنان

117

 امیرالمومنین (ع(

-31422390023

118

کوثر

023- 31422390

شاهرود

119

امام حسین (ع(

۳۲۳۴۲۰۰۰023-

120

بهار

023-3116

شهرکرد

121

هاجر(س(

۳۲۲۲۵۵۰۵038-

۳۲۲۲۰۰۱۶-۰۳۸

122

آیت اله کاشانی

۳۲۲۶۴۸۲۵- ۰۳۸

123

ولیعصر(عج(

 

شهید بهشتی

124

پانزده خرداد

88902155

125

اختر

22001072

126

کودکان مفید

22904603

127

شهدای تجریش

22718001 

داخلی 232

128

شهید مدرس

22074087

129

طرفه

                71353243

130

مهدیه

55306581

131

امام حسین (ع)

77559729

132

آیت اله طالقانی

23031421

133

مسیح دانشوری

26105050

134

لقمان

51025291

شوشتر

135

الهادی (ع)

061-36222221

شیراز

136

شهید چمران

۰۷۱-۳۶۲۴۰۱۰۱

137

حافظ

۳۶۴۷۹۵۳۱ 071-

داخلی ۲۸۹

138

خلیلی

۳۶۲۹۱۴۷۰-۰۷۱

داخلی۱۶۶۸

139

آیت اله دستغیب

۳۲۲۹۸۰۹۳-۰۷۱

140

نمازی

۳۲۲۸۸۰۶۴  071-

داخلی ۲۲۴۵

141

ابن سینا

۰۷۱-۳۲۲۷۱۳۸۷

142

حضرت زینب

۳۷۲۶۵۲۵۲-۰۷۱

143

دکتر فقیهی

۳۲۱۲۵۳۱۹071-

علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

144

مرکز پزشکی آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی

33401220 

داخلی 292

فسا

145

حضرت ولیعصر(عج)

071-53350994-6

قزوین

146

بوعلی سینا

028-3332930

147

قدس

028-33334807

148

کوثر

028-33236374

149

شهید رجایی

028-3335800

150

بهمن 22

028-33355054

151

ولایت

028-33790620

قم

152

شهید بهشتی

025-38105037

153

کامکار

025-37185423

154

خیرین سلامت(ایزدی –فرقانی – نکویی)

025-37118213

155

 

 

 

حضرت معصومه

025-31625224

156

شهدا

025-31101141

کاشان

157

روانپزشکی کارگرنژاد

031-55589211

 داخلی 163

158

بهشتی

-55009 031

کردستان

159

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

087- 33285910

 

160

قدس

087- 33285910

داخلی2335

کرمان

161

شهید بهشتی

034-32110408

162

شفا

-31217223034

163

افضلی پور

-31328288034

164

شهید باهنر

-32235011034

کرمانشاه

165

امام علی (ع)

083-38376521

166

امام خمینی (ره)

-37279789 083

167

امام رضا (ع)

-34276298083

168

فارابی

-37102061083

169

دکتر محمد کرمانشاهی

083- 37218204

داخلی 209

170

معتضدی

083-37246351

داخلی 160

گراش

171

امیرالمومنین گراش

 

گلستان

172

شهید صیاد شیرازی

۳۲۲۰۲۱۵۴ 017-

۳۲۲۰۲۱۷۳- ۰۱۷ 

داخلی ۷۱۲۸

173

5 آذر

۳۱۱۵۳۴۷۵-۰۱۷

174

آیت اله طالقانی

۳۲۲۲۷۷۲۰ -۰۱۷

گناباد

175

علامه بهلول گنابادی

۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۳

داخلی ۱۴۵۶

گیلان

176

حشمت

013-33669066

177

رازی

013-33550028

داخلی 280

178

ولایت

013-33368633 

داخلی 203

179

الزهرا(ع)

013-33369324

180

17 شهریور

013-33369391

181

 شفا

013-33662360

182

پورسینا

013-33368646

183

امیرالمومنین

013-33238307

لارستان

184

بیمارستان امام رضا

071-52242101

لرستان

185

اعصاب و روان مهر

066-33413085

186

شهید رحیمی

066-33336136

187

خیریه عسلی

066-33436099

188

شهید مدنی

066-33419140

189

شهدای عشایر

066-33236401

داخلی 363

مازندران

190

امام خمینی (ره) ساری

۳۴۳۴۳۵۰۱ -۰۱۱

191

زارع

۰۱۱-۳۳۲۸۳۸۸۶   

داخلی ۵۰۶۰

192

فاطمه الزهرا (س)

۰۱۱-۳۳۳۲۴۰۰۱

193

بوعلی سینا ساری

۴ - ۳۳۳۴۳۰۱۰-۰۱۱

داخلی ۳۳۰

194

رازی قائمشهر

۴۲۳۱۶۲۷۷011-

مراغه

195

امیر المومنین (ع)

۳۷۲۴۱۵۹۲041- 

داخلی ۲۶۶

196

شهید بهشتی

۳۷۲۲۸۸۸۸ - 041

داخلی ۲۹۹

197

بوعلی سینا

041- ۳۷۴۶۱۱۸۰

مشهد

198

قائم (عج)

051-3801251

199

کودکان اکبر

٣١٨٩١١۶٣051-

200

امام رضا (ع)

٣٨۵٩٢۰٨٣051-

201

چشم پزشکی خاتم النبیا (ص)

٣٧٢٨١۴۰١  051-

داخلی ٢۶۰

202

کودکان دکتر شیخ

051-37269021

203

 ابن سینا  و دکتر حجازی

-37002223051

204

امید

٣٨۴٢۶۰٨٢051-

205

حضرت ام البنین (ع)

 ٣٢٢٣١۰۶١051-

داخلی ۶۴٧

نیشابور

206

 22 بهمن

051-43304

داخلی 156

207

حکیم

051-42638001-9

هرمزگان

208

آموزشی پژوهشی درمانی کودکان

076-33666240

209

پیامبر اعظم (شهید محمدی)

076-٣٣٣۴٧٠٠٠

همدان

210

بعثت

081-۳۲۶۴۰۰۳۰

211

فرشچیان سینا

081-38274184

داخلی255

212

شهید بهشتی

081-3838406-6

داخلی 250

213

فاطمیه

-3877012-13  081

داخلی 260

214

قلب و عروق فرشچیان

-38251724081

یاسوج

215

شهید بهشتی

-33224721074

216

شهید دکتر جلیل

074-33337001-4

217

شهید رجایی

074- 33222291

218

امام سجاد

-

یزد

219

افشار

035-31602074

220

شهید دکتر رهنمون

035-33123075