همایش‌ها  و کارگاه‌های آموزشی

 

- کارگاه کشوری ترجمان دانش برای کارشناسان کاربست طرح های تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 23و 24 تیرماه 1398

- کارگاه کشوری تربیت مدرس ترجمان دانش  ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷

- کارگاه کشوری ترجمان دانش  ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

- کارگاه برای نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران  سالهای ۹۵-۱۳۹۴

اخبار مرتبط

آرشیو