ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها    

ارزشیابی کمی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات 

ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده ها

 

ماموریت و شرح وظایف معاونت ارزشیابی

 ایجاد یک نظام ملی نوآوری و توسعه کیفی  به همراه توسعه کمی کمک می کند تا سرمایه های صرف شده به سرانجام رسیده و فضای علمی از مراودات و ارتباطات چند جانبه دانش محور و تجربه نگر مبتنی بر ارزش های اسلامی در جامعه شکل گیرد. نقش و اهمیت ارزشیابی در فرآیند اصلاح و رشد نظام های پژوهشی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهای علمی بر کسی پوشیده نیست. ایجاد نظام ارزشیابی ابزاری فراهم می سازد تا به وسیله آن فعالیت ها بازنگری شود و نقاط قوت و ضعف معین گردد. فلسفه ارزشیابی ، بهبود و ارتقاء فرایندها است. افزایش تعداد دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقات و تنوع رشته‌های تحقیقاتی که مراکز بر اساس آنها تصویب می‌شوند، همچنین گسترش این مراکز تقریبا به همه استان‌های کشور نیازمند هدایت و جهت‌دهی مناسب به منظور بهره‌وری بهینه از منابع و امکانات موجود می‌باشد و ارزشیابی سالیانه  دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقات می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب، نقش مهمی را ایفا نماید.