گروه تحقیقات نظام سلامت     گروه توسعه ساختارهای واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی      برنامه ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی             

 برنامه تعیین اولویتهای تحقیقاتی           برنامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی       کمیته ابداع و اختراع 

                        

معرفی

معاونت برنامه ریزی امور پژوهشی، در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، توسعه و ظرفیت سازی امور پژوهشی در دانشگاه/ دانشکده ها، مراکز تحقیقات و پژوهشکده های علوم پزشکی کشور و در راستای تحولات علمی و تحقیقاتی کشور و جهان فعالیت می نماید.

 

با عنایت به اهم وظایف مرکز توسعه و هماهنگی و ارزیابی تحقیقات، فعالیت های عمده معاونت برنامه ریزی امور پژوهش در محور های ذیل ارائه می شود:

 

تقویت کمی و کیفی زیرساخت های تحقیقاتی

- توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی

- توسعه کمی و کیفی پژوهشکده های علوم پزشکی

- توسعه کمی و کیفی شبکه های تحقیقاتی

- توسعه کمی و کیفی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

 

ارزیابی ابداعات و اختراعات و ایجاد محیط مشوق برای مخترعان و محققان

- بررسی و ارزیابی ابداعات و اختراعات به‌منظور بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در آئین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان، استعدادهای درخشان، ارتقاء هیئت‌علمی و سایر موارد

- مشاوره و راهنمایی محققین و اندیشمندان در جهت پیگیری فرایندهای علمی و اجرایی ثبت و پیگیری ایده ها درقالب طرح های تحقیقاتی مدون

- تعامل مستمر با حوزه های مرتبط معاونت آموزشی و سایر سازمانها و بخش های مرتبط در به روز رسانی و حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های مرتبط

 

تقویت زیرساخت و ظرفیت‌های تحقیقاتی

- توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در حوزه های تحقیقاتی از طریق دوره دکترای تخصصی پژوهش محور

- حمایت از دوره های پسادکترا در دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های علوم پزشکی کشور

- ارزیابی و صدور مجوز گردهمایی های بین المللی

- برگزاری و حمایت از کارگاه‌های توانمندسازی پژوهشگران

- حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای برتر

 

برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و ظرفیتها ی تحقیقاتی

- تعیین اولویت های پژوهشی کشور

- استانداردسازی دستورالعمل‌های مدیریت و توسعه ساختارهای پژوهش کشور

- برگزاری جلسات هم اندیشی با هدف شناسایی ، جذب و ساماندهی ظرفیتهای تحقیقاتی درون/برون بخشی

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو