معرفی برنامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

در راستای اجرای برنامه‌های توسعه کشوری و همچنین تحقق سند چشم انداز 20 ساله مبنی بردستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند از این رو راه اندازی این واحدها از اواخر سال 1381 در معاونت با اهداف و ماموریتهای زیر صورت می گیرد:

 

اهداف کلی

    نوسعه و ارتقای کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و دستیابی به نوآوریهای درمانی و پیشگیری در عرصه سلامت

 

اهداف اختصاصی

- بسترسازی و حمایت کمی و کیفی ازتوسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی

- ارتقا و ترغیب انگیزه پژوهش در اعضا هیئت بالینی و دانشجویان

- افزایش پژوهشهای بالینی در بیمارستانهای آموزشی

- افزایش تعداد مقالات بالینی در نشریات داخلی و خارحی 

- ارتقا کمی و کیفی سهم حضور اعضای هیئت بالینی در گنگره های علمی

- ارتقا سهم ایران در ارایه نوآوریهای سلامت

 

جهت نیل به  این اهداف واحدهای های توسعه تحقیقات بالینی در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه که پتانسیل کافی از نظر دارا بودن محقق و ظرفیتهای مشاوره ‌های پژوهشی را داشته باشند بر اساس آیین نامه راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی  راه اندازی و فعالیت می‌نمایند.

                                         

   آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

 

   لیست واحدهای توسعه تحقیقات بالینی  دانشگاههای علوم پزشکی 

 

   فرم ارزشیابی فعالیتهای تحقیقاتی سال 1398واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانی

 

   نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانی سال 1395

 

   نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانی سال 1396

 

   نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانی سال 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

اخبار مرتبط

آرشیو