رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت

آقای دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

دکتری بهداشت حرفه ای

تلفن دفتر: 81454325

mmonazzam@hotmail.com

 

 معاون دفتر توسعه فنآوری سلامت

آقای دکتر مسعود فلاحی خشکناب

Ph.D

تلفن مستقیم: 81455356

fallahi@uswr.ac.ir

مسئول دفتر توسعه فنآوری سلامت

خانم نسیم داودی صمدزاده

فوق دیپلم کتابداری

 تلفن مستقیم: 81454325

nasimdavudi28643@gmail.com

کارشناس امور پژوهشی

 

 خانم زهرا بامداد

لیسانس مدیریت امور دفتری

تلفن مستقیم: 81455233

zbamdad55@gmail.com

 کارشناس روابط بین الملل

دفتر توسعه فناوری سلامت

آقای دکتر نادر فلاحیان

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

تلفن مستقیم: 81454301

N.Fallahian@gmail.com  

 

 کارشناس مراکز رشد

خانم مهندس بهناز دادخواه

ارشد مهندسی پزشکی -مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی

تلفن مستقیم: 81455048

b.dadkhah@gmail.com

 

کارشناس مالکیت فکری

آقای حامد جهانگرد

کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 

تلفن مستقیم: 81455134

hamed.jahan91@yahoo.com

 

 رئیس گروه فناوریهای تخصصی

آقای مهندس عبدالناصر ازادبخت

مهندسی پزشکی

تلفن مستقیم: 81455133

azadbakht2912@gmail.com

 

کارشناس امور پژوهشی

خانم شبنم سرداری

لیسانس روابط عمومی 

تلفن مستقیم: 81455529 

shabnamsardari@yahoo.com

کارشناس ارزشیابی فناوری

 خانم شهناز سیدی

کارشناسی ارشد کارآفرینی

تلفن مستقیم: 81455044

seyedish@yahoo.com 

 کارشناس امور پژوهشی

(اتباط با صنعت وشتاب دهنده)

خانم فاطمه مجیدی فر

فوق دیپلم اینترنت و شبکه های گسترده

تلفن مستقیم: 81455359

majidifar@gmail.com

 کارشناس امور پژوهشی و

پارک‌های علم و فناوری 

 آقای دکتر محمدرضا نجارزاده

M.D

تلفن مستقیم: 81455473

dmrnajjarzadeh@gmail.com

اخبار مرتبط

آرشیو