دکتر حمید رضا خرم خورشید

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک

مرتبه علمی: استاد

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر رضا نجفی پور

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک

مرتبه علمی: دانشیار

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر علی علیزاده

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / نانو بیوتکنولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر بیتا مسگرپور

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماکواپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر مهناز خانوی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: استاد

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر قباد مرادی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر کاظم زنده دل

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

پروفایل پژوهشی

 

 

دکتر احسان شمسی گوشکی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / اخلاق پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

پروفایل پژوهشی

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو