معرفی و تاریخچه

ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از دیر باز مورد توجه مسئولین این حوزه بوده است و با قدمتی بیش از دو دهه ، فراز و نشیب های بسیاری را در راه رسیدن به بلوغ کامل خود طی کرده است. در این مسیر، ارزشیابی گاه با تعامل فعال دانشگاه های علوم پزشکی و با ارائه مستندات در محل ستاد و گاه با حضورتیم ستادی در محل دانشگاه ها انجام شده است. در تمامی مراحل این پویش ،  تنها به یک افق نگریسته شده و آن هم انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور ارتقاء سلامت مردم می باشد. از طرفی پر رنگ نمودن حضور محققین علوم پزشکی در عرصه های بین المللی و فراهم نمودن امکان رقابت آنان در عرصه های تولید علم سبب شد که شاخص های ارزشیابی از مرزهای بومی فراتر رفته و با شاخص های بین المللی عجین گردد.

 پیشینه  این فرایند از سال 1379 با طراحی فرم اولیه ارزشیابی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و شاخص‌های جهانی ارزیابی پژوهش در سه محور حاکمیت و رهبری، تولید دانش، استفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی و توانمندسازی آغاز گردید.

در سال 1390 ، برای اولین بار ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی به صورت تحت وب و از طریق سامانه جامع اطلاعات پژوهشی کشور انجام شد و این ارزشیابی بر اساس محور حاکمیت و رهبری ،تولید دانش ، توانمندسازی ، تحقیقات دانشجویی و با استفاده از فرم های استاندارد در دانشگاههای علوم پزشکی صورت پذیرفت .

در نهایت فرایند ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی از سال 1394 تا کنون در دو محور اساسی تولید علم و ساختار پژوهشی صورت می گیرد.

لذا اهداف کلی و اختصاصی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد :

هدف کلی :  

ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه

اهداف اختصاصی :

- جمع‌آوری اطلاعات و آمار فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

- تعیین رتبه پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک سه تیپ

- تعیین روند عملکرد پژوهشی در عرصه‌های مورد بررسی و گزارشهای تحلیلی مورد نیاز بر اساس شاخص‌های کمی مستدل و ارسال آن برای ذی نفعان

- تعیین سیاست‌های اجرایی حسب نتایج حاصل از ارزشیابی

 

           دستورالعمل ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور( محور تولید علم سال 1398)

 

          دستورالعمل ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور( محور ساختار سال 1398)

 

          گزارش نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکاه های علوم پزشکی کشور سال 1398

 

          

           

اخبار مرتبط

آرشیو