معرفی و تاریخچه 

میزان تحقق نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با دست یابی به سلامت مطلوب ارزیابی می شود، که عبارت از دستیابی به جایگاه اول سلامت منطقه است. این دست آورد در نتیجه توسعه علم ، فناوری و نوآوری در علوم سلامت محقق می شود. با عنایت به این اهداف ارتقای سطح علمی و کاربردی دانش منتج از تحقیقات و افزایش کارایی و اثر بخشی آن ، در صدر اهداف این معاونت است.

فرایند ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور از سال 1379 با طراحی فرم اولیه ارزشیابی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده و شاخص‌های جهانی ارزیابی پژوهش در محورهای حاکمیت و رهبری تولید دانش، استفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی و توانمندسازی آغاز گردید. تا سال 1393 ، هر ساله فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی با سابقه فعالیت بیش از یک سال بر اساس شاخص‌های تحقیقاتی در قالب سه محور تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح‌های تحقیقاتی مورد داوری و ارزیابی قرار گرفتند . در سال 1394 ، شاخص های ارزشیابی  به منظور تحقق حضور بیشتر مراکز تحقیقاتی در عرصه های بین المللی ، مورد بازنگری جدی قرار گرفته و از آن سال تاکنون ارزشیابی مراکز تحقیقات در حیطه تولید علم و با استخراج اطلاعات از پایگاههای مورد ارزشیابی توسط تیم ستادی انجام می شود . جهت رتبه بندی ،  مراکز تحقیقات بر اساس سابقه فعالیت، ردیف مستقل بودجه و نوع مرکز (بالینی و بیومدیکال) به شش گروه تقسیم شده و مراکز تحقیقات هم‌گروه با یکدیگر مقایسه می‌گردند.

هدف کلی :

هدف اصلی در ارزشیابی کمی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی ، ایجاد روحیه رقابت و انگیزه پیشرفت در مراکز تحقیقات به منظور انجام  فعالیت های پژوهشی اولویت دار جهت رفع نیازهای سلامت مردم می باشد.

اهداف اختصاصی :

- جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور

- فراهم نمودن زیرساخت مناسب جهت ارتقاء رتبه پژوهشی مراکز تحقیقات در نظام های رتبه بندی بین المللی

- تعیین روند عملکرد پژوهشی در عرصه‌های مورد بررسی و گزارشهای تحلیلی مورد نیاز بر اساس شاخص‌های کمی مستدل و ارسال آن برای ذی نفعان

- تعیین سیاست‌های اجرایی حسب نتایج حاصل از ارزشیابی

 

         راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1398

 

         گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1398

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو