لیست برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا تاریخ 1399/11/1
 
 
 

شماره

نام برنامه ثبت

دانشگاه/سازمان مجری

گستره

فاز

دانشگاه های همکار

1

ثبت سرطان جمعیتی

معاونت بهداشت /وزارت بهداشت

ملی

فاز سوم

همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2

برنامه ملی پیوند اعضا

انجمن پیوند

ملی

فاز سوم

همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

3

برنامه ملی ثبت بیماری های قلبی عروقی

د ع پ اصفهان

ملی

فاز سوم

12 دانشگاه های علوم پزشکی

4

ثبت ملی آسیب های نخاعی

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 12 دانشگاه علوم پزشکی

5

تروما

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 14 دانشگاه علوم پزشکی

6

روماتیسمی

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 17 دانشگاه علوم پزشکی

7

سلیاک

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

انعقاد تفاهم نامه با تعداد زیادی از دانشگاه های علوم پزشکی

8

بیماری های التهابی روده (IBD)

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

انعقاد تفاهم نامه با 10 دانشگاه های علوم پزشکی

9

ثبت دوقلوها

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 2 بیمارستان و آموزش پرورش تهران

10

سرطان پستان بالینی

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 13 دانشگاه علوم پزشکی

11

اتوایمیون کبدی

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 5 دانشگاه علوم پزشکی

12

آنژیوادم ارثی

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

انعقاد تفاهم نامه با 19 دانشگاه های علوم پزشکی

13

نقص ایمنی کودکان

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های علمی خارج از کشور

14

اسکیزوفرنیا

د ع پ تبریز

چند مرکزی

فاز سوم

-

15

دیستروفی شبکیه

دع پ شهید بهشتی

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 13 دانشگاه علوم پزشکی

16

کیست هیداتید

د ع پ کرمان

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری 12 دانشگاه علوم پزشکی

17

مراقبتهای ویژه نوزادان

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز سوم

همکاری شش بیمارستان

18

مولتیپل اسکلرو زیس (MS)

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز دوم

همکاری 5 دانشگاه علوم پزشکی- 3 انجمن علمی 20 کلنیک

19

دیابت

د ع پ تهران

چند مرکزی

فاز دوم

تهران، بوشهر، مازندران، تبریز

20

مراقبت ویژه

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فازدوم

-

21

کاشت حلزون در فارس

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فازدوم

-

22

هپاتیت

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فازدوم

-

23

ترومبوز

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فازدوم

-

24

مسمومیت

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فازاول

-

25

بازتوانی تروما

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فازاول

-

26

شوگرن

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فازاول

-

27

بیماران  دوشن و بکر

انستیوپاستور ایران

تک مرکزی

فاز سوم

-

28

ایسکمیک قلبی

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

29

فیبریلاسیون دهلیزی

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

30

نارسایی قلبی

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

31

مداخلات عروق کرونر

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

32

سکته مغزی

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

33

دیالیز صفاقی

د ع پ اصفهان

تک مرکزی

فاز سوم

-

34

فیبروز سیستیک

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

35

آمبولی ریه

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

36

ناهنجاری های مادرزادی

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

37

بیماران سکته مغزی در استان آذربایجان شرقی

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

38

اتیسم

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

39

هپاتیت اتوایمیون

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز سوم

-

40

زایمانهای زود رس

د ع پ سبزوار

تک مرکزی

فاز سوم

-

41

سکته های قلبی و مغزی

د ع پ فسا

تک مرکزی

فاز سوم

-

42

عود وعوارض بیماری بروسلوز

د ع پ همدان

تک مرکزی

فاز سوم

-

43

سرطان های تیروئید

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

 

44

تومور های غده هیپوفیز

د ع پ ایران

تک مرکزی

فاز دوم

 

45

بیماران چاق

د ع پ ایران

تک مرکزی

فاز دوم

 

46

سینوزیت مزمن با پولیپ بینی

د ع پ ایران

تک مرکزی

فاز دوم

 

47

بیماران سوختگی

د ع پ ایران

تک مرکزی

فاز دوم

 

48

تومورهای چشم

د ع پ ایران

تک مرکزی

فاز دوم

 

49

تخمدان پلی سیستیک

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز دوم

 

50

اندوکرین در بخش غدد و متابولیک

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

-

51

آسم و آلرژی

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

-

52

بانک ملی تومور ایران

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

 

53

حساسیت های غذایی

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

-

54

برنامه ملی ثبت سرطان پروستات

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

-

55

بیماری های تاولی و پوستی

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز دوم

-

56

حوادث ترافیکی منطقه 2 آمایش سرزمینی

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز دوم

-

57

بیماری سالک

د ع پ سبزوار

تک مرکزی

فاز دوم

-

58

سارکوئیدوز

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز دوم

-

59

سرطانهای ریه

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز دوم

-

60

مزمن انسدادی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز دوم

-

61

تنگی نای به دنبال لوله گذاری

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز دوم

-

62

غرق شدگی

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

63

فاسیولا

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

64

کنسر معده

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

65

مینیر

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

66

پیوند کلیه

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

67

فیبرومیالژی

د ع پ گیلان

تک مرکزی

فاز دوم

-

68

تالاسمی

د ع پ مازندران

تک مرکزی

فاز دوم

-

69

ضایعات بدخیم  پیش بدخیم دهانی

د ع پ مازندران

تک مرکزی

فاز دوم

-

70

کاوازکی

د ع پ مازندران

تک مرکزی

فاز دوم

-

71

چاقی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

72

اختلالات خواب

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

73

لیشمانیوز جلدی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

74

آپنه انسدادی خواب

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

75

تاخیر رشد در کودکان

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

76

همودیالیز

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

77

تروما

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

78

ترومای متعدد

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

79

بیماری های نفروتیک

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

80

پیوند کلیه

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

81

پیس میکر قلب

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

82

مسمومیت ها

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

83

حاد تنفسی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

84

پیوند کبد

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

85

سرطان کودکان

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

86

اختلالات نرولوژیک اطفال

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

87

ناباروری

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

88

اختلالات نروژنرتیو

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

89

HTLV-1

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

90

سرطان فامیلی کولورکتال

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

91

هایپرپلازی خوشخیم پروستات( BPH)

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

92

ترومبوآمبولیسم ریوی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

93

بورگر

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

94

اختلالات جنسیتی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

95

بیماری های وریدی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز دوم

-

96

خود کشی

د ع پ همدان

تک مرکزی

فاز دوم

-

97

خودکشی در استان ایلام

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

98

ثبت بیمارستانی موارد مسمومیت

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول

-

99

لیشمانیوز جلدی (سالک)

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

100

اسکلرودرمی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

101

زگیل تناسلی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

102

ثبت بیمارستانی ترومبو آمبولی ورید ریه

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

103

سرطان پستان

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

104

سل ریوی و خارج ریوی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

105

مننژیت

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

106

طلاق

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

107

ثبت بیمارستانی سکته قلبی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

108

ثبت بیمارستانی آسیب حاد کلیوی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

109

زخم پای دیابتی

د ع پ ایلام

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

110

خون و سرطان

دع پ ارتش

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

111

اختلالات مصرف مواد

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

112

بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

113

ارزیابی و مداخلات درمانی چاقی و اضافه وزن در کودکان ایرانی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

114

ارزیابی و مداخلات درمانی کبد چرب در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

115

مسمومیت با سرب در کودکان ایرانی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

116

ارزیابی وضعیت تغذیه ای کودکان و نوجوانان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

117

نارسایی حاد کبد در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

118

بیماری های التهابی روده کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

119

بیماری ویلسون در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

120

پروسیجرهای آندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان ایرانی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

121

اختلالات پیش بدخیم حفره دهان در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

122

کراتوکونوس در کشور

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

123

تومورهای گلیال مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

124

ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

125

اطلاعات مسمومین

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

126

ثبت موارد رژیم کتوژنیک

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

127

صرع مقاوم در کودکان ایران

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

128

ثبت بیماران نورومتابولیک

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

129

بیماری پارکینسون

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

130

(ERCP) کولانژیو پانکرو آندوسکوپی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

131

سرطان روده ی بزرگ

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

132

سرطان پانکراس

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

133

بیماری مزمن ریوی ناشی از دیسپلازی برونکوپولمونری

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

134

ترومبوز نوزادی

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

135

نوزادان متولد شده با وزن خیلی کم

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

136

عوارض واکسن ب ث ژ در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

137

آسیب شبکه براکیال در بیمارستان  15 خرداد تهران

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

138

آتروفی نخاعی عضلانی در ایران

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

139

عفونت ادراری مکرر در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

140

میگرن کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

141

سندرم های پوستی- عصبی در ایران

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

142

کاندید جراحی آرتروپلاستی مفصل هیپ

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

143

کاندید جراحی آرتروپلاستی مفصل زانو

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

144

سندرم نفروتیک در کودکان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

145

آسم

د ع پ کردستان

تک مرکزی

فاز اول (ابتدای راه اندازی)

-

146

سرطان پستان فامیلی

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز اول

-

147

آسم

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

148

مولتیپل اسکلرو زیس (MS)

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

149

پوسیدگی دندان

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

150

انواع بدخیمی ها(خون و بافتها) در کودکان و نوجوانان

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

151

ثبت بیمارستانی داده های بالینی نوزادان کوچک برای سن حاملگی

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

152

ثبت بیمارستانی بیماری قلبی

د ع پ جندی شاپور اهواز

تک مرکزی

فاز اول

-

153

بیماری مزمن کلیوی

د ع پ ارومیه

تک مرکزی

فاز اول

-

154

کاریو میوپاتی در بابل

د ع پ بابل

تک مرکزی

فاز اول

-

155

ثبت بیمارستانی سلامت روان زنان باردار

د ع پ بابل

تک مرکزی

فاز اول

-

156

ثبت تخمدان پلی کیستیک

د ع پ بابل

تک مرکزی

فاز اول

-

157

دیابت

د ع پ بقیه ا....

تک مرکزی

فاز اول

-

158

تروما

د ع پ بقیه ا....

تک مرکزی

فاز اول

-

159

ثبت اختلات کلیه در نوزادان/کودکان و نوجوانان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه CKD

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز اول

-

160

تومورهای چشم

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز اول

-

161

ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سنگ کلیه

د ع پ تهران

تک مرکزی

فاز اول

-

162

گلین باره

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

163

ندول های تیروئید

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

164

آنفارکتوس حاد میو کارد

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

165

دیستروفی عضلانی SMA

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

166

(NICU)مراقبت هابی ویژه نوزادان

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

167

ثبت واسکولیت ها

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

168

پولیپوز آدنوماتوز فامیلی

د ع پ تبریز

تک مرکزی

فاز اول

-

169

بیماران تالاسمی ماژور

د ع پ جهرم

تک مرکزی

فاز اول

-

170

ناباروری

د ع پ جهرم

تک مرکزی

فاز اول

-

171

بیماری ناخنک

د ع پ جهرم

تک مرکزی

فاز اول

-

172

بیماری های پستان

د ع پ جهرم

تک مرکزی

فاز اول

-

173

سالک

د ع پ دزفول

تک مرکزی

فاز اول

-

174

حمایت تغذیه در مراقبت های ویژه(ICU)

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

175

سوختگی

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

176

رشد و نمو

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

177

سرطان کلیه

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

178

سیروز کودکان

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

179

صرع

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

180

سیروز کبدی

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

181

الکتروفیزیولوژی

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

182

سرطان کلورکتال

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

183

شکاف کام و لب

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

184

مواجهه با خون

د ع پ شیراز

تک مرکزی

فاز اول

-

185

سرطان پستان

دع پ شهید بهشتی

تک مرکزی

فاز اول

-

186

تروفوبلاستیک حاملگی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

187

سرطان تخمدان

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

188

دیالیز خونی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

189

بیماران بالغ بستری با عفونت های سیستم اعصاب مرکزی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

190

چاقی در کودکان

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

191

سلیاک بومی در کودکان

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

192

ترومای نافذ چشمی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

193

شکستگی های حلقه لگنی و استابولوم

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

194

سرطان اندومتر

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

195

کودکان  مبتلا به آسم

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

196

اکوکاردیوگرافی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

197

جراحی ناهنجاری مادرزادی قلبی

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

198

نورون حرکتی(شبنم)

د ع پ مشهد

تک مرکزی

فاز اول

-

199

ایسکمی قلبی

د ع پ یزد

تک مرکزی

فاز اول

-

200

ثبت ملی اتیسم

د ع پ تهران

استانی

فاز سوم

-

201

بیماریهای نادر ریه اطفال

د ع پ تهران

استانی

فاز دوم

-

202

کاشت حلزون

د ع پ جندی شاپور اهواز

استانی

فاز دوم

-

203

سینوزیت

د ع پ بوشهر

استانی

فاز اول

-

204

تومورهای استخوانی و عضلانی

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

205

اختلال هویت جنسی

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

206

(Eb )ای  بی

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

207

وزوز گوش

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

208

اختلالات بویایی

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

209

بیماریهای کف لگن

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

210

اختلال شناختی و بیماری آلزایمر

د ع پ ایران

متوقف

متوقف

-

 

اخبار مرتبط

آرشیو