اساسنامه شبکه ثبت بیماریها  

 

 شبکه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

 

ماموریت اصلی  شبکه :

ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم پزشکی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول، در جهت ارتقاء سلامت جامعه.

 

     اهداف شبکه :

-  حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت

-  تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه

-  هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین واحدهای تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی

-  ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان

- ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو

- افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه

 

اخبار مرتبط

آرشیو