آموزش 

در راستای توسعه ثبت بیماریها در دانشگاه های علوم پزشکی کشور دبیرخانه ثبت بیماریها آموزش هایی را در قالب همایش، کارگاه و انتشارات را در دستور کارخود قرارداد. در محور های ارزشیابی عملکرد دانشگاه ها نیز بر اساس برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها و انتشار مقالات دانشگاه های علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و اختصاص امتیاز نیز به این موارد داده شد.

از سال 1399نیز وبینارهای آموزشی نیز به دستور کار این دبیرخانه اضافه شد و به شکل دوره ای وبینارها برگزار می شود.  

اخبار مرتبط

آرشیو