ردیف

دانشگاه/سازمان

وب سایت اداره کتب و انتشارات

پست الکترونیک
اداره کتب و انتشارات

شماره تماس

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub@arakmu.ac.ir

086-34173645

2

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

43822912

3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @arums.ac.ir

045-31552306

4

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @umsu.ac.ir

044-32222010

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @mui.ac.ir

031-37923037

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @abzums.ac.ir

026-34643922

7

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @ajums.ac.ir

061-33338824

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @iums.ac.ir

86705206

9

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @medilam.ac.ir

084-32223079

10

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @mubabol.ac.ir

011-32194152

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

87554088

12

دانشگاه علوم پزشکی بم

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @mubam.ac.ir

034-44220911

13

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @bpums.ac.ir

077-33450069

09173762216

14

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @bums.ac.ir

056-32381753

15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @tbzmed.ac.ir

041-33379524

16

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @tums.ac.ir

88954395

17

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @jums.ac.ir

071-54336085

18

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @jmu.ac.ir

034-331781203

19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @nkums.ac.ir

058-32297182داخلی 200

20

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @dums.ac.ir

061-42428170

21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @rums.ac.ir

034-34280086

22

دانشگاه علوم پزشکی زابل

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @zbmu.ac.ir

054-32230770

23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @zaums.ac.ir

054-33272114

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @zums.ac.ir

024-33156122

25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @medsab.ac.ir

051-44018345

26

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @semums.ac.ir

023-33451336

27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @shmu.ac.ir

023-32394499

28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @skums.ac.ir

038-33350081

29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @sbmu.ac.ir

22439783

30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @sums.ac.ir

071-32122443

31

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @qums.ac.ir

028-33239251

32

دانشگاه علوم پزشکی قم

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @muq.ac.ir

025-32853819

33

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @kaums.ac.ir

031-55542999

34

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @muk.ac.ir

087-33664653

35

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @kmu.ac.ir

034-32227975

36

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @kums.ac.ir

083-38376894

37

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @goums.ac.ir

017-32422658

38

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @gmu.ac.ir

051-57223028

39

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @gums.ac.ir

013-33324447

40

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @lums.ac.ir

066-33336136

41

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @mazums.ac.ir

011-34484848

42

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @mums.ac.ir

051-38514300

43

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @hums.ac.ir

076-33337192

44

دانشگاه علوم پزشکی همدان

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @umsha.ac.ir

081-38380924

 

45

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @yums.ac.ir

074-33235152

46

دانشگاه علوم پزشکی یزد

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 

pub @ssu.ac.ir

035-38248348

47

دانشکده علوم پزشکی آبادان

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

 

pub @abadanums.ac.ir

061-53265361

48

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

 

 

49

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

 

pub@esfrums.ac.ir

058-37222469

50

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

 

pub @irshums.ac.ir

054-37210483

51

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

 

pub @behums.ac.ir

061-52722014

52

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @trjums.ac.ir

051-52524524

53

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

 

pub @thums.ac.ir

0515-222039

54

دانشکده علوم پزشکی خلخال

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub@khalums.ac.ir

045-32434041

55

دانشکده علوم پزشکی خمین

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

 

pub @khomeinums.ac.ir

086-46221534

56

دانشکده علوم پزشکی خوی

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

pub @reserach.ac.ir

 

57

دانشکده علوم پزشکی ساوه

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

pub @savehums.ac.ir

086-48501152

58

دانشکده علوم پزشکی سراب

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

 

 

59

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

 

 

60

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

اداره کتب و انتشارات دانشکد علوم پزشکی

pub.shoshtar@ajums.ac.ir

061-36228916

61

دانشکده علوم پزشکی فسا

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

pub @fums.ac.ir

071-53316300

62

دانشکده علوم پزشکی گراش

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

 

071-52448101

63

دانشکده علوم پزشکی لارستان

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

pub @larums.ac.ir

071-52342931

64

دانشکده علوم پزشکی مراغه

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

pub @mrgums.ac.ir

041-37276363

65

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

اداره کتب و انتشارات دانشکده علوم پزشکی

pub @nums.ac.ir

051-43344711

66

مرکز تحقیقات حلال

اداره کتب و انتشارات مرکز تحقیقات حلال

http://halal.gov.ir/

 

88909033

67

دانشگاه شاهد

اداره کتب و انتشارات دانشگاه شاهد

 

51214138

68

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

pub @uswr.ac.ir

22180051

69

انستیتو پاستور ایران

اداره کتب و انتشارات انستیتو پاستور ایران

 

64112446

70

موسسه عالی طب انتقال خون

اداره کتب و انتشارات موسسه عالی طب انتقال خون

pub @tmi.ac.ir

88601564

اخبار مرتبط

آرشیو