گروه پشتیبانی، پایش و انتقال فناور‌‌ی‌: یکی از سه گروه موجود در تشکیلات دفتر توسعه فناوری سلامت می‌باشد که به منظور پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات دفتر توسعه فناوری سلامت و حوزه فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت می‌نماید و وظایف این گروه به شرح ذیل می باشد .

 • پیشنهاد اخذ و توزیع اعتبارات فناوری بر مبنای اولویت‌های حوزه فناوری با هماهنگی و نظر رییس دفتر توسعه فناوری سلامت
 • آمایش و حمایت از راه‌اندازی اتاق‌های تمیزدر سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی با هماهنگی و نظر رییس دفترتوسعه فناوری سلامت
 • پشتیبانی اجرایی و مالی از مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هماهنگی و نظر رییس دفتر توسعه فناوری سلامت
 • بازید از حوزه‌های فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس چک لیست تنظیمی
 • پشتیبانی زیر ساخت‌های فناوری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی با هماهنگی و نظر رییس دفتر توسعه فناوری سلامت
 • پشتیبانی و حمایت مالی از پروژه‌های فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری با هماهنگی و نظر رییس دفتر توسعه فناوری سلامت
 • حمایت مالی از تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هماهنگی و نظر رییس دفتر توسعه فناوری سلامت
 • هماهنگی و پیگیری امور اجرایی مربوط به تاسیس صندوق‌های پژوه و فناوری
 • اخذ گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در زمینه هزینه اعتبارات فناوری
 • تهیه و ارائه گزارشات بودجه و مالی مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت توسعه تجاری سازی فناوری

اخبار مرتبط

آرشیو