معرفی وتاریخچه 

 

ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی از سال 1392 در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته است . اقدامات صورت گرفته جهت نیل به این مهم  شامل : تدوین شاخص های ارزشیابی با حضوز ذینفعان ، طراحی فرم و دستورالعمل ارزشیابی ، انجام پایلوت برنامه  و اجرای فاز اصلی آن در سال 1393 بوده است . در این ارزشیابی از تجمیع نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات تحت پوشش هر پژوهشکده ( با حذف موارد تکراری ) به منظور  تعیین  امتیاز  هر پژوهشکده استفاده گردید.

 اهداف :

ارتقا کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در پژوهشکده های علوم پزشکی کشور

تعیین  نقاط ضعف و قدرت پژوهشکده ها  به منظور تبیین سیاستگزاری مناسب

تعیین رتبه های برتر پژوهشکده های علوم پزشکی کشور

 

ارزشیابی کمی پژوهشکده ها تاکنون فقط دوبار صورت گرفته و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی به صورت کیفی و بر اساس Peer Review انجام شود.

اخبار مرتبط

آرشیو