معرفی و تاریخچه 

از آنجا که ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور از سال 1379 در کشور آغاز گردیده و هر ساله براساس شاخصهای مورد نظر کلیه مراکز تحقیقات مورد ارزیایی قرار گرفته بودند ، به نظر می رسید بدنبال سالها بررسی  شیوه مرسوم ، بالاخره زمان آن فرا  رسیده بود که کیفیت فعالیتهای پژوهشی نیز در کنار ارزشیابی کمی به مرحله اجرا  درآید تا بدینوسیله گامی دیگر در جهت ارتقاء وضعیت پژوهش و نهایتا"  ارتقاء سلامت جامعه برداشته شود.  این امر در سال 1387 جزء سیاستهای معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته  و مقرر گردید ارزشیابی کیفی  فعالیتهای پژوهشی ( پنج سال گذشته  ) مراکز تحقیقات دارای  ردیف مستقل بودجه در سال 1388  به روش peer review  به مرحله اجرا گذارده شود و سپس جهت مراحل بعدی برنامه ریزی صورت گیرد.

جهت انجام ارزشیابی کیفی، مراکز تحقیقات دارای ردیف مستقل بودجه و یا مراکز تحقیقات دارای رتبه های برتر در گروههای بالینی و بیومدیکال طی ارزشیابی کمی سالیانه انتخاب شدند و ارزشیابی کیفی با حضور اساتید و صاحبنظران هر رشته به صورت تخصصی و با حضور در محل مرکز تحقیقات  طی سالهای 1394 تا 1398صورت پذیرفت. تعداد 62 مرکز تحقیقات  تا پایان سال 1398 مورد ارزیابی کیفی به شیوه Peer review  قرار گرفتند.

در ابتدای سال 1399 ، با شیوع اپیدمی کرونا ، فرآیند ارزشیابی کیفی از حالت حضوری به مجازی تغییر روش داده و هچنین ، با توجه به اهمیت چشمگیر مولفه های اجتماعی در ارتقاء  سلامت ، تصمیم گرفته شد مراکز تحقیقات عوامل  اجتماعی موثر بر سلامت به شیوه Peer review  و از راه دور مورد ارزشیابی کیفی قرار گیرند . لذا  مجددا فرم ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی بازنگری شده و محتوای آن متناسب با ماموریت های این مراکز تحقیقات بازنویسی گردید.

 

هدف کلی 

ارتقاء کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی منتخب به منظور ارتقاء سلامت مردم

 

 اهداف اختصاصی 

شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی از دیدگاه صاحبنظران

ارائه راهکارهای لازم توسط افراد صاحبنظر به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی

انجام حمایتهای لازم جهت ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی

 

 راهنمای فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی منتخب علوم پزشکی

 

   راهنمای فرم داوری ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی منتخب علوم پزشکی 

 

   گزارش ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی منتخب

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو