مقدمه:

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه مصوب 1389/04/17  شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور

تشکیل می شود.

اهداف:

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و  دانشجویان

تاریخچه:

از سال 1389 تا سال 1399، تعداد 10 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، 25 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و تعداد 27 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه مجوز راه اندازی از کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی دریافت نموده اند.

 

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی: سرکار خانم دکتر مهناز خانوی/ عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس مسئول: جناب آقای حسینو        تلفن تماس: 81455155-021

کارشناس: سرکار خانم صابری                  تلفن تماس: 81455044-021

مسئول دفتر: جناب آقای آژیر                  تلفن تماس: 81455696-021

    اخبار مرتبط

    آرشیو