اهداف و ماموریت های حوزه مشاور اجرایی و مدیریت امور عمومی:

برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود و به کارگیری نیروی انسانی، بودجه و منابع مالی، منابع فیزیکی و اموال در معاونت تحقیقات و فناوری.

نظارت و هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه مورد نیاز دفاتر و واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری.

هماهنگی در تنظیم بودجه تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با معاونت توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع.

هماهنگی در تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با معاونت توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی.

نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در قالب برنامه ها و فعالیت های مصوب و قوانین و مقررات.

ارتقاء، توانمندسازی، آموزش و ارزشیابی مدیران و کارکنان در راستا و هماهنگی اداره کل منابع انسانی وزرات متبوع.

ارائه امکانات رفاهی، پشتیبانی و خدماتی در راستا و هماهنگی اداره کل پشتیبانی و رفاهی وزارت متبوع.

اخبار مرتبط

آرشیو