دکتر رضا نجفی پور

 

مشاور اجرایی

81455202

81455203

سید جعفر سبحانیان

امورمالی و عامل ذیحساب

81454326

میترا ساسانی

کارشناس بودجه

81455229

بیتا بشیری

کارشناس امور مالی

81455477

نجمه تمیزکار

کارشناس بودجه

81455899

علیرضا اصغرنژاد

کارگزینی و رفاهی

81455228

علیرضا کبوتران

خدمات

81455240

فریدون غلامزاده

کارپردازی

81455426

حمیدرضا عباسی

ارزشیابی و آموزش

81455219

ربابه تاج الدینی

دبیرخانه

81455205

زهرا محمدی

مسئول ثبت

81454306


طاهره میرکمالی

مسئول دفتر

81455203

سیف الله صفری

امین اموال

81455243

اخبار مرتبط

آرشیو