اهداف و ماموریت های خدمات و پشتیبانی:

نظارت مستمر بر انجام تمام فعالیت ها در بخش خدمات عمومی شامل: جابجایی وسایل و تجهیزات، نظافت، تعمیر و نگهداشت و امور مربوط به پذیرایی.

هماهنگی و انجام تمام امور حمل و نقل و جابجایی مدیران و کارکنان در ماموریت های درون شهری و برون شهری و تهیه و هماهنگی بلیط پروازهای داخلی.

هماهنگی و تدارک تجهیزات اداری و اموالی و سایر تجهیزات مصرفی اداری و خرید ملزومات مورد نیاز در راستای سیاست ها و برنامه های اداره کل پشتیبانی وزارت متبوع.

پشتیبانی و رفاهی

صفحه اول روزنامه های صبح ایران

اخبار مرتبط

آرشیو