آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان:

جهان امروز، جهان تغییر و تحول است. در چنین شرایطی بیشتر سازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبیق با شرایط هستند. راه حلی که توسط بیشتر صاحب نظران عنوان شده آموزش و بهسازی منابع انسانی است. از لحاظ علمی نیز فشارهای فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی با هم ترکیب شده اند تا سازمان ها را مجبور کنند به پتانسیل های اساسی به طور کل و به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند.

آموزش ضمن خدمت یکی از موثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات، به خصوص در سازمان های خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجرا شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می برد، بلکه بهبود مهارت های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

آموزش و توانمندسازی کارکنان

ارزشیابی مدیران و کارکنان

امور پرسنلی و نقل و انتقالات

فیش حقوقی کارکنان

جستجوی شماره های داخلی

پشتیبانی و خدمات رفاهی

نظام پیشنهادات کارکنان

ورود و خروج کارکنان

 

اخبار مرتبط

آرشیو