• اهداف و ماموریت های امور مالی و عامل ذیحسابی:

  • اداره امور مالی و محاسباتی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحساب ها بر طبق ضوابط و مقررات و ارائه به موقع آنها به اداره کل امور مالی و ذیحسابی
  • حفظ اسناد، دفاتر مالی و اطلاعات مندرج در نرم افزارهای مالی مورد استفاده
  • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق قوانین و مقررات مربوط
  • تامین اعتبار در حدود اعتبارات مصوب که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و توسط ذیحسابی ابلاغ می شود، پس از تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط
  • پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوطه
  • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان براساس اعتبارات ابلاغی پس از تطبیق با قوانین و مقررات با رعایت دستوالعمل های مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها
  • تهیه پیش نویس بودجه سالیانه معاونت تحقیقات و فناوری مطابق با نیاز دفاتر و واحدها
  • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پرداختی موضوع ماده 56 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ضمن رعایت نقشه جامع علمی کشور و آیین نامه های مربوط
 • آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی

فرم قراردادهای یک درصد

فرم گزارش پیشرفت کار قراردادهای یک درصد

فرم تعهد قرارداد یک درصد(شماره 1)

فرم تعهد قرارداد یک درصد(شماره 2)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(الحاق2)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

ماده واحده قانون بودجه سال 1399

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

اخبار مرتبط

آرشیو