ناهید کامرانپور

دفتر مرکز

 

81455191

 

الهه باقری

دفتر مرکز

 

81455181

 

مریم توکلی

دبیرخانه جشنواره رازی

 

81455417

 

محمدرضا باقری

شبکه های تحقیقاتی

 

81455234

 

فرح السادات بحرینی

پژوهشکده و پژوهشگاه

 

81454308

 

محمد باقر طالعی

مراکز تحقیقاتی غیردولتی

 

81455239

 

سیده رباب الهامی

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

 

81454299

 

فاطمه  خلج

قطعی سازی مراکز تحقیقاتی

 

81455232

 

فرزانه  حجازی

کمیته اختراعات و ابداعات

 

81454304

 

عهدیه چینه کش

ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی

 

81455135

 

مهرنوش کمالیان

دکترای تخصصی پژوهشی

 

81454307

 

سوسن افلاکی

مراکز تحقیقات دولتی

 

81455196

 

کتایون  فلاحت

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 

81455138

 

زهرا  سبحانی

ارزشیابی دانشگاهها

 

81455137

 

معصومه التماسی

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 

81455153

 

الهام قلعه نویی

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

 

81455209

 

خدیجه باقری

دفتر واحد ارزشیابی

 

81455185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

آرشیو