ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی

 

ردیف

دانشگاه ع.پ./سازمان

وب سایت اداره علم سنجی

پست الکترونیک

واحد علم سنجی

شماره تماس

1

 اراک

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

sci@arakmu.ac.ir

086-34173645

2

 ارتش

 

sci@ajaums.ac.ir

021-43822952 

3

 اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

sci@arums.ac.ir

045-33510062

4

 ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

sci@umsu.ac.ir

044-32222010

5

 اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sci@mui.ac.ir

031-37923068

6

 البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز

sci@abzums.ac.ir

026-34643924

داخلی 122

7

 اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

sci@ajums.ac.ir

061-33738479

8

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

sci@iums.ac.ir

021-86705404

021-87565002

9

 ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

sci@medilam.ac.ir

0843-2223079

10

 بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

sci@mubabol.ac.ir

011-32196213

32194152011-

11

 بقیه الله

 

sci@bmsu.ac.ir

021-87554529 

12

 بم

دانشگاه علوم پزشکی بم

sci@mubam.ac.ir

034-44219074

13

 بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

sci@bpums.ac.ir

0773-3450069

14

 بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

sci@bums.ac.ir

056-32381753

15

 تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

sci@tbzmed.ac.ir

33379522-041

16

 تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

sci@tums.ac.ir

88954395 -021

17

 جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

sci@jums.ac.ir

071-54336085

18

 جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

sci@jmu.ac.ir

034-43312812

034-43317803

19

 خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

sci@nkums.ac.ir

058-32297182

058-32296764

058-37241603

20

 دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

sci@dums.ac.ir

061-42429533

21

 رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

sci@rums.ac.ir

034-34280086

034-۳۴۲۸۰۰۹۷

22

 زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

sci@zbmu.ac.ir

054-32230774

23

زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sci@zaums.ac.ir

054-33372115

24

 زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sci@zums.ac.ir

33156138-024

33156123-024

25

سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

sci@medsab.ac.ir

44018497051-

26

 سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

sci@semums.ac.ir

023-35220144
داخلی 1083 

27

شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

sci@shmu.ac.ir

۳۲۳۹۵۰۵۴023-

32346714023-

28

 شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

sci@skums.ac.ir

038-33350080

29

 شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sci@sbmu.ac.ir

021-22439787

30

 شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sci@sums.ac.ir

071-32122519 071-32122609

31

 قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

sci@qums.ac.ir

028-33357039

32

 قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

sci@muq.ac.ir

025-32852720

33

 کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

sci@kaums.ac.ir

031-55542999

34

 کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

sci@muk.ac.ir

33664649- 087

35

 کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

sci@kmu.ac.ir

034-33257667

36

 کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

sci@kums.ac.ir

083-38361058

37

 گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

sci@goums.ac.ir

32453717017-

38

 گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

sci@gmu.ac.ir

051-57223028

051-57225027

39

گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

sci@gums.ac.ir

013-3337634

40

 لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

sci@lums.ac.ir

066-33120233 

  داخلی 212

41

 مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

sci@mazums.ac.ir

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۵۹

42

 مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sci@mums.ac.ir

051-38513400

43

هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sci@hums.ac.ir

076-33337379

44

همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

sci@umsha.ac.ir

081-38380736

45

 یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

sci@yums.ac.ir

074-33337372

46

 یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

sci@ssu.ac.ir

035-37258410

47

آبادان

دانشکده علوم پزشکی آبادان

sci@abadanums.ac.ir

061-53265361

061-53265362 

48

 اسدآباد

 

 sci@asaums.ac.ir

081-33132014

49

 اسفراین

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

sci@esfrums.ac.ir 

0583-7241601

0583-1550627

50

 ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

sci@irshums.ac.ir

37210483054-

داخلی 143

51

 بهبهان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

sci@behums.ac.ir

061-52722014

52

 تربت جام

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام

sci@trjums.ac.ir

 051-52547291 

53

 تربت حیدریه

 دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

sci@thums.ac.ir

2226013-0515

0515-2226013

داخلی 169

54

 خلخال

دانشکده علوم پزشکی خلخال

sci@khalums.ac.ir 

045-32426801

55

 خمین

دانشکده علوم پزشکی خمین

sci@khomeinums.ac.ir

086-46221533  

داخلی 104

56

 خوی

دانشکده علوم پزشکی خوی

sci@khoyums.ac.ir

۰۴۴۱-۳۲۲۲۲۰۱۰

57

 ساوه

دانشکده علوم پزشکی ساوه

sci@savehums.ac.ir

086-48501190

59

 سیرجان

 

sci@sirums.ac.ir 

42202051-034

60

 شوشتر

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

sci@shoushtarums.ac.ir

36228916-061

61

 فسا

دانشکده علوم پزشکی فسا

sci@fums.ac.ir

071-53316300

62

 گراش

دانشکده علوم پزشکی گراش

 sci@gerums.ac.ir

071-52448101-9

داخلی323

63

 لارستان

دانشکده علوم پزشکی لارستان

sci@larums.ac.ir

071-52342877

داخلی 119

64

 مراغه

دانشکده علوم پزشکی مراغه

sci@mrgums.ac.ir

041-۳۷۲۷۶۳۶۳

داخلی۲۹۴

65

 نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

sci@nums.ac.ir

43306210-051

66

  تربیت مدرس

 

medsci@modares.ac.ir

021-82883582 

67

شاهد

 

sci@shahed.ac.ir

021-51214117 

68

علوم بهزیستی وتوانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

sci@uswr.ac.ir

021-71732818

69

انستیتو پاستور ایران

 

sci@pasteur.ac.ir

021-64112564

70

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

sci@rhc.ac.ir

021-23922340

71

موسسه عالی طب انتقال خون

 

sci@tmi.ac.ir

021-88601599 

72

جهاد دانشگاهی

 

 sci.med@acecr.ac.ir

021-23562661 

73

سازمان پزشکی قانونی

 

 

021-55614144 

74

ستاد مرکزی وزارت بهداشت

 واحد علم سنجی وزارت بهداشت

isid@behdasht.gov.ir

021-81455198

 اخبار مرتبط

آرشیو