برگزاری اولین نشست کارگروه مشترک چارت تشکیلاتی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

کارگروه مشترک چارت تشکیلاتی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

برگزاری اولین نشست کارگروه مشترک چارت تشکیلاتی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی